Všeobecné obchodní podmínky

I.
Všeobecná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsažené v této smlouvě, upravují podmínky realizace ubytovacích a souvisejících služeb a smlouvu mezi Provozovatelem a Klientem uvedených v bodě 1.2 těchto VOP (dále jen „smlouva“). VOP jsou závazné pro všechny případy ve VOP zahrnutých. Změny mohou být provedeny dohodou obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. Písemnou formou se rozumí také email či SMS zaslané na kontakty uvedené v odstavci „13.1 Kontakty“. Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2. Smluvními stranami jsou MEKAMONT s.r.o, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 05586291, jako provozovatel Penzionu Linde (dále jen „Provozovatel“) a uživatel služeb Provozovatele (dále jen „Klient“).

1.3. Službami Provozovatele jsou ubytování v penzionu Provozovatele (dále jen „Penzionu“) a s tím spojené služby poskytované Provozovatelem nebo smluvními partnery. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby Klientovi ve sjednaném rozsahu a podle těchto stránek.

1.4. Penzion je ubytovací zařízení, kde je Klient ubytován na základě objednávky a smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Provozovatelem.
Objednávku je možné učinit a potvrdit na kontaktech uvedených v odstavci „13.1 Kontakty“. Odesláním objednávky Klient stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy a že se seznámil a souhlasí s VOP, které jsou součástí kupní smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP. Změna VOP je platná po 14 dnech od jejího zveřejnění.

1.5. Klient při odeslání objednávky nebo kontaktního formuláře čestně prohlašuje, že uvedené údaje jsou správné a že neuvedl údaje třetí osoby. Klient je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

II.
Časové vymezení

2.1 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem vzniká učiněním objednávky Klientem a jejím potvrzením Provozovatelem emailem, telefonem anebo přes SMS. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 12:00 hodin dne odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

2.2 Objednání pobytu: Klient si může objednat pobyt elektronicky na kontaktech uvedených v odstavci „13.1 Kontakty“. Provozovatel se zavazuje potvrdit akceptaci pobytu a termín klientovi nejpozději do 24h od objednání služeb Klientem. Klient může zaplatit zálohu online pomocí údajů, které mu budou zaslány emailem nebo přes SMS z emailu či telefonu uvedených v odstavci „13.1 Kontakty“. Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele (booking.com). V případě využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel. Ostatní smluvní podmínky se řídí smluvními podmínkami Provozovatele.
2.3 Provozovatel považuje rezervaci a její termín za závaznou až po uhrazení zálohy Klientem.

III.
Ochrana osobních údajů

3.1 Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, anebo zapsány při ubytování, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zabezpečené a chráněné proti zneužití. Vaše osobní údaje mohou být použity pro potřeby účetnictví, vedení Penzionu, statistiky anebo k zasílání novinek Provozovatele, pokud k tomu dáte souhlas.
Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy.
3.2. Na požádání vám MEKAMONT s.r.o. bez zbytečného odkladu a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na kontakty uvedené v odstavci „13.1 Kontakty“
3.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery a služby na ně napojené standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

3.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů Klient souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Provozovatele, jakožto správce.

3.5 Cookies

Naše webové stránky používají Cookies, což jsou základní data o našem webu, která váš prohlížeč uloží na váš pevný disk a tím v budoucnu urychlí načítání a prohlížení našich stránek. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

IV.
Cena pobytu

4.1 Cena služeb jsou uvedeny na stránce https://penzion-linde.cz/cenik/. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné a kompletní.

4.2 Provozovatel vystaví daňový doklad a doklad EET, pokud platba spadá do povinnosti evidence EET. V případě potřeby provozovatel vystaví také pro-forma fakturu.
4.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;  v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
4.4 V případě platby online Klient vyčká na instrukce emailem, kde mu budou Provozovatelem zaslány platební údaje pro převod na účet anebo platbu kartou.

V.
Platební podmínky

5.1 S potvrzením pobytu obdrží klient také pro-forma fakturu jako doklad k úhradě zálohy za ubytování. Délka splatnosti pro-forma faktury je 7 dní anebo den nástupu do ubytování, pokud je tento bližší než 7 dnů od vystavení pro-forma faktury. V případě že nebude pro-forma faktura uhrazena ve splatnosti, se objednávka automaticky zruší. Variabilní symbol je uveden na faktuře. Veškeré bezhotovostní platby se považují za zaplacené až v případě připsání na účet Provozovatele.
Umožňujeme platbu převodem na účet Provozovatele.

5.2 Platba je jednorázová. Klient je povinen si řádně zkontrolovat platební údaje a platbu zaslat spolu s variabilním symbolem. Uvedení variabilního symbolu je nezbytné pro správné připsání platby a rezervaci služeb.

5.3  V případě prodlení s úhradou, bude rezervace zrušena.

 

VI.
Povinnosti klienta

6.1 Klient je povinen poskytnout Provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění služeb Provozovatele a smluvních partnerů. Především poskytnout správné údaje potřebné k ubytování, doklady k jejich potvrzení a platbu smluvené ceny.

6.2 Ve stanoveném termínu uhradit pro-forma fakturu a další platby.
6.3 Klient je povinen dostavit se k převzetí ubytování v čase, kdy mu začíná rezervace. Pokud se nedostaví v dohodnutý čas a nedohodne se s Provozovatelem na jiných podmínkách, jeho rezervace na daný termín propadá.

6.4 klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:
a) Zákaz kouření v budově Penzionu. Kouření je povoleno jen na venkovních prostranstvích Penzionu.
b) V době od 22:00 hodin do 6:30 hodin je Klient povinen dodržovat noční klid. 31. prosince platí noční klid od 00:30 1. ledna do 6:30 1 ledna.
c) Klient je oprávněn využívat zařízení a služby Penzionu v rozsahu stanoveném smlouvou, a to standardně od 16 hodin v den příjezdu do 12 hodin v den odjezdu.
d) Parkování v areálu Penzionu je povoleno ubytovaným Klientům po dobu jejich pobytu v Penzionu. Klient je povinen parkovat tak, aby zbytečně nebránil v pohybu ostatním vozidlům a tak, aby zbytečně nezabíral více než jedno parkovací stání.
e) Klient nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele manipulovat se zařízením Penzionu mimo běžné zvyklosti. Zejména přesouvat zařízení penzionu, jakkoliv ho poškozovat, provádět opravy, jakékoliv úpravy trvalého charakteru, zasahovat do elektrické sítě, vodovodních zařízení a dalších instalací. V penzionu je zakázáno manipulovat s otevřeným plamenem. Klient ručí za jakékoliv škody způsobené jeho činností v Penzionu a pobytem v Penzionu s výjimkou běžného opotřebení.
f) Není povoleno používání vlastních elektrospotřebičů např. vařiče, toustovače, topidel, varné konvice apod. Tyto jsou k dispozici jako výbava Penzionu. Výjimku tvoří holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. Klient je povinen, tato zařízení nenechávat v provozu bez dozoru. Pod odchodu z pokoje, je Klient povinen tato zařízení odpojit z elektrické sítě. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá Klient. 
g) Klient je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případné poruchy zařízení Penzionu.
h) Při odchodu z pokoje je Klient povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout elektrická zařízení, zavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíče od Penzionu, které obdržel při příchodu.
ch) Z bezpečnostních důvodů není povoleno nechávat děti bez dozoru dospělé osoby. Za bezpečnost svých dětí a případné škody jimi způsobené zodpovídají rodiče.
i) Klient ručí v plném rozsahu za veškeré škody na majetku Penzionu, způsobené jeho vinou, vinou dětí s ním ubytovaných a vinou zvířat, která si Klient přivezl.
j) Ubytování zvířat je možné jen po předchozí domluvě a souhlasu Provozovatele.
k) Užívání hotelového zařízení z hygienických důvodů není dovoleno osobám, které jsou postiženy infekčními chorobami.
l) Klient je povinen dbát pokynů provozovatele a personálu Penzionu.

VII.
Povinnosti Provozovatele

7.1 Provozovatel se zavazuje poskytnout hostovi ubytovací a související služby dle smlouvy a svého nejlepšího vědomí a svědomí.
7.2 Provozovatel odpovídá za ztrátu věcí vnesených Klientem do Penzionu, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném a pokoj Klienta byl uzamčený. Za peníze a cenné věci odpovídá Provozovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Tuto službu Provozovatel neposkytuje.

VIII.
Zrušení pobytu a sankce

8.1 Zrušení pobytu, je Klient povinen uskutečnit písemnou formou s uvedením rezervačních údajů (celé jméno a termín rezervace) a doručit ho provozovateli osobně, v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující u osobního doručení datum přijetí Provozovatelem, u elektronického zrušení datum odeslání emailu či SMS, a při odeslání dopisem datum přijetí dopisu.

8.2 Při zrušení pobytu ze strany Klienta účtuje Provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty) dle níže uvedených specifikací. Stornovací poplatky se účtují z celkové ceny pobytu a souvisejících služeb za každou přihlášenou osobu.
a) Objednávky učiněné do 30 dnů před začátkem rezervace:
Storno více než 7 dní před začátkem rezervace – poplatek 0%
Storno více než 3 dny a méně než 7 dní včetně před začátkem rezervace – poplatek 50%
Storno méně než 3 dny včetně před začátkem rezervace – poplatek 100%
b) Objednávky učiněné více než 30 dnů před začátkem rezervace:
Termíny pro stornování uvedené v odstavci 8.2 a) se násobí počtem měsíců mezi datem objednání a začátkem rezervace. Počítá se každý započatý kalendářní měsíc.
Příklad:
Objednávka 2. ledna na termín 20. Dubna. (4 měsíce)
Storno poplatek 0% při zrušení do 23. března
Storno poplatek 50% při zrušení od 23. března (4 měsíce x 7 = 28 dní)
Storno poplatek 100% při zrušení od 8. března (4 měsíce x 3 = 12 dní)

8.3 Změna osoby Klienta je bez poplatku.

8.4 V případě zrušení rezervace ze strany Klienta, je Provozovatel povinen vrátit Klientovi zaplacenou zálohu sníženou o odpovídající stornovací poplatek, a to do 14 dnů od obdržení žádosti o stornování pobytu viz odstavec 8.1. Finanční zálohy jsou vraceny formou bankovního převodu na číslo účtu, uvedené klientem u žádosti o stornování pobytu.
8.5 Při porušení ubytovacího řádu si Provozovatel vyhrazuje právo uložit smluvní pokutu ve výši až 10 000kč.

IX.
Vyloučení klienta z pobytu

9.1Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit z pobytu a vykázat z budovy a pozemků Penzionu Klienta, který poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny Provozovatele a personálu Penzionu, slovně či fyzicky napadá anebo omezuje práva Provozovatele, personálu Penzionu a jiné hosty, poškozuje majetek Provozovatele. V takovém případě je Klient povinen bez zbytečného odkladu opustit ubytovací zařízení a pozemek Penzionu. Tím mu také zaniká nárok na náhradu nevyužitých služeb a možnost dalšího pobytu v Penzionu. 

X.
Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

10.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu, zjistí-li, že Klient porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

a) prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny 
b) nedodržení rezervovaného termínu

XI.
Změny dohodnutých služeb

11.1 V případě mimořádných okolností a okolností v důsledku „vyšší moci“, může Provozovatel zrušit rezervaci, případně po dohodě s Klientem změnit termín rezervace. V takovém případě Klient neplatí stornopoplatek za zrušení rezervace. Pokud již pobyt Klienta začal, má Provozovatel nárok na náhradu již využitých služeb.
11.2 V případě zrušení pobytu Provozovatelem, je provozovatel povinen, tuto skutečnost oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu. Platby za nevyčerpané služby je Provozovatel povinen vrátit Klientovi do 7 dnů v plné výši nevyčerpaných služeb na účet Klienta. Klient je povinen Provozovateli bez zbytečného odkladu sdělit číslo účtu pro vrácení platby za nevyužité služby. Klient má právo si po dohodě s Provozovatelem namísto vrácení platby vybrat náhradní termín rezervace. 

XII.
Reklamační řád

12.1 V případě reklamace je Klient povinen, uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu na místě u zástupce poskytovatele služeb anebo na kontaktech uvedených v odstavci „13.1 Kontakty“. Pokud není možné vyřešit reklamaci na místě, sepíše Klient s Provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol se sepíše ve 2 vyhotoveních a jedno dostane Klient, kterému bude sloužit jako doklad o reklamaci a k dalšímu reklamačnímu řízení.

12.2 Pokud nebude reklamace podána bez zbytečného odkladu, snižuje se naděje na její kladné vyřízení, tím spíše, pokud by včasné podání reklamace mohlo předejít dalším škodám. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové  nebo nemajetkové újmy, které vznikly Klientovou vinou anebo spoluvinou.

12.3 Pokud klient bez podstatných důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.
12.4 Veškeré stížnosti a připomínky Klienta, týkající se ubytování a souvisejících služeb Provozovatele, vyřizuje Provozovatel. Stížnosti může Klient předat osobně anebo elektronicky na kontaktech uvedených v odstavci „13.1 Kontakty“
12.5 Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz  
Web:  http://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

XIII.
Kontakty

13.1 Na těchto kontaktech nás můžete kontaktovat.
Kontakty:
Telefon: 728341060
Email 1.: rezervace@penzion-linde.cz
Email 2.: mekamont1@gmail.com
Kontaktní formuláře na stránkách:
https://penzion-linde.cz/kontakty/
https://penzion-linde.cz/cenik/

XIV.
 Závěrečná ustanovení

14.1 V případě že vztah související s užíváním stránek www.penzion-linde.cz nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.

Provozovatel si vyhrazuje právo u vybraných služeb stanovit další práva a povinnosti nad rámec těchto VOP. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách anebo v prostorech pro čerpání služby a mají přednost před ustanoveními VOP.

Pokud se některé ustanovení VOP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení VOP.

Zveřejněno  28.01. 2019.